RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ

SV. ŠIMONA A JÚDU V NÁMESTOVE

AKTUÁLNE USMERNENIA V NAŠEJ FARNOSTI

(platia od pondelka 16. 11. 2020)

Podľa nových opatrení je nám opäť umožnené verejné slávenie sv. omši za účasti veriacich. Limitáciou je, že účasť veriacich nesmie prekročiť 50 percent kapacity miest na sedenie = 250 miest.

Vzhľadom na tieto skutočnosti budeme slúžiť sv. omše podľa zaužívaného poriadku. Vo všedné dni ráno o 6.15 (v sobotu o 7.00) a večer o 18.00 (v utorok o 17.00). S limitáciou počtu veriacich počas všedných dní nepočítame, nakoľko polovičná kapacita kostola na sedenie bude postačovať. S limitáciou veriacich počítame však pri nedeľných sv. omšiach, kde počet osôb v kostole nesmie presiahnuť počet 250. Z tohto dôvodu sme rozšírili počet nedeľných sv. omší s nasledovným poriadkom: v sobotu večer budú dve sv. omše o 17.00 a 18.00 – s platnosťou na nedeľu, v nedeľu doobeda budú štyri sv. omše o 6.30 (pre seniorov), 8.00, 9.30 a 11.00; poobede bude sv. omša o 14.30 a večer o 18.00. Stále platí dodržiavanie hygienických predpisov: dezinfekcia rúk, rúška, šachovnicové sedenie. Preto vás naliehavo prosíme, aby ste využívali miesta na sedenie aj v prednej časti kostola na lavičkách ako aj na chóre. V kostole je možné iba sedieť, nie stáť.

 V platnosti, samozrejme, naďalej zostáva všeobecný dišpenz od povinnosti účasti na bohoslužbách, ako aj výzva pre seniorov, chronicky chorých a všetky rizikové skupiny, aby s návštevami bohoslužieb ešte počkali.

⇒ Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci

Rorátne sv. omše

Počas adventného obdobia budeme slúžiť rorátne sv. omše len pri svetle lampášov a kahancov vždy v pondelok, stredu a piatok pri ranných sv. omšiach o 6.15.

Roráty, votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta.
Nezvyčajný názov týchto ranných omší pochádza zo začiatočného slova mariánskej antifóny Rorate, caeli desuper (Roste, nebesia, z výsosti), ktorou sa začína omša ku cti Panny Márie v Advente.

- Zo života farnosti -

Sledujte nás na