Sviatosti

Príprava na vysluhovanie sviatosti birmovania

Termíny birmovaneckých stretnutí

26

február

Božia láska

05

Marec

hriech

19

Marec

Prečo Ježiš zomrel

09

Apríl

Eucharistia a Božie slovo

23

Apríl

Identita

30/1

Apríl-máj

Sv. zmierenia

20/21

Máj

Duch Svätý 1/2

27/28

Máj

Duch Svätý 2/2

18:00 sv. omša | 19:00 prednáška s pozvaným hosťom & skupinky s animátormi

Záverečná v. omša pre birmovancov

PIATOK 11.06.2021 | 19:00

Dátum birmovky v našej farnosti: 13.06.2021

 • 00dní
 • 00hodín
 • 00minút
 • 00sekúnd

V stredu a vo štvrtok po sv. omši o 18.45 bude nácvik pred birmovkou – účasť birmovancov je nutná a povinná.

Sv. spoveď pre birmovancov bude v piatok od 15.00 do 17.00. Birmovných rodičov budeme spovedať v sobotu od 8.30 do 10.00.

Vo farnosti Námestovo prebieha príprava na prijatie sviatosti birmovania každý druhý rok. Sviatosť birmovania sa spravidla vysluhuje v máji/júni. Na prípravu sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a starší, ktorí bývajú na území farnosti Námestovo a takisto žiaci bývajúci mimo územia farnosti Námestovo, ktorí navštevujú základnú školu v Námestove od prvého ročníka.
Ak žiadateľ/ka má bydlisko v inej farnosti, má priniesť licenciu (povolenie) od svojho farára/farského administrátora k príprave a udeleniu sviatosti birmovania vo farnosti Námestovo. 

Vyplnenú prihlášku odošlite najneskôr do 24. júna 2022

Vypĺňa rodič (nie birmovanec)

Spytovanie svedomia

Pômocka na lepšiu prípravu k svätej spovedi

Otázky na prípravu sviatosti birmovania 

Termín birm. skúšok: upresníme...

1. Účasť na nedeľnej sv. omšiprikázaných sviatkoch a piatkovej birmovaneckej sv. omši.
2. Mesačná sv. spoveď v určenom čase.
3. Účasť na piatkových birmovaneckých stretnutiach v priestoroch CZŠ sv. Gorazda po večernej sv. omši (je povolená len jedna neúčasť na stretnutí okrem vážneho dôvodu, napr. choroby – vždy ospravedlnená zo strany rodiča).
4. Odovzdanie záverečnej eseje - Prečo som si vybral birmovného patróna?
5. Úspešné zvládnutie birmovaneckej skúšky (za prítomnosti rodiča).
6. Odporúčanie katechétu.
7. Aktívne zapájanie sa do služby vo farnosti, zvlášť aktivít určených pre birmovancov.

Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva (kánon 874) vyhovovať týmto podmienkam:

 1. Musí ho určiť sám birmovanec alebo jeho rodičia a zároveň je schopný plniť úlohu birmovného rodiča.
 2. Musí byť pokrstený katolík, ktorý už dovŕšil šestnásty rok života a prijal už sviatosť Eucharistie a birmovania.
 3. Musí viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
  - nesmie žiť v spoločnej domácnosti s osobou, s ktorou neuzavrel sviatostné manželstvo (život v konkubináte).
  - nesmie to byť katolík, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve (uzatvoril iba civilné manželstvo). 
  - nesmie byť rozvedený (okrem osoby, ktorá má povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam po rozluke manželstva).
 4. Nesmie  byť postihnutý nijakým kánonickým trestom.
 5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.
 6. Odporúča sa, aby bol birmovným rodičom ten, kto je krstným rodičom birmovanca (nie je to podmienka).

Birmovný patrón (birmovné meno)

Čas na výber patróna: —

Skôr ako pristúpi birmovanec na birmovku je potrebné, aby si vybral svojho birmovného patróna (birmovné meno). Je to niektorý svätý alebo svätá, ktorý ma byť pre neho vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od birmovky stane nielen jeho vzorom, ale tiež jeho priateľom v nebi, ktorý sa neho u Boha modlí, prosí za neho a pomáha mu z neba.
Nové meno, ktoré prijíma veriaci pri slávení birmovania, má byť vonkajším vyjadrením jeho rozhodnutia byť Kristovým učeníkom a svedkom. Zvýrazní sa tak rozmer potvrdenia či osobného rozhodnutia prijímateľa, ktoré nemohol urobiť, ak bol pokrstený v ranom detstve. Birmovanec prijíma meno, ktoré naznačuje jeho identitu a víziu kresťanského života.

Mužskí patróni

Ženské patrónky

Klikni na obrázok na zväčšenie

Birmovanie je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.

(Katechizmus katolíckej Cirkvi 1316)