Sviatosti

Príprava na vysluhovanie sviatosti birmovania

VÝLET BIRMOVANCOV DO KRAKOVA

(SOBOTA┃13. máj 2023)

Prihlasovanie do nedele 2. apríla!

Nevyhnutnosťou je mať zo sebou doklad totožnosti (detský občiansky preukaz alebo pas)
Za cestu sa bude vyberať priamo v autobuse (cenu upresníme)

Vo farnosti Námestovo prebieha príprava na prijatie sviatosti birmovania každý druhý rok. Sviatosť birmovania sa spravidla vysluhuje v máji/júni. Na prípravu sa môžu prihlásiť žiaci 7. a 8. ročníka základných škôl, sekundy a tercie osemročných gymnázií a starší, ktorí bývajú na území farnosti Námestovo a takisto žiaci bývajúci mimo územia farnosti Námestovo, ktorí navštevujú základnú školu v Námestove od prvého ročníka.
Ak žiadateľ/ka má bydlisko v inej farnosti, má priniesť licenciu (povolenie) od svojho farára/farského administrátora k príprave a udeleniu sviatosti birmovania vo farnosti Námestovo. 

údaje pošlite do 10. mája 2023

Vypĺňa rodič (nie birmovanec)!

Termíny birmovaneckých stretnutí

23

sep

30

úvodné stretnutie

30

sep

14

okt

21

OKT​

11

nov

18

NOV​

25

NOV​

02

dec

16

DEC

13

jaN

20

jan

27

jan

10

feb

17

feb

24

feb

10

mar

17

mar

24

mar

31

mar

14

apr

21

apr

28

apr

05

máj

12

máj

19

máj

26

máj

30

"Vyslanie"

Štvrtková skupina: 

stretnutie začína v skupinkách s animátormi o 19:00. Sv. omša v piatok o 18:00.

Piatková skupina: 

Stretnutie začína sv. omšou o 18:00 a pokračuje v skupinkách s animátormi.

Rozpis na birmovanecké skúšky 

Pondelok

9

14:00 - 14:30

4

14:30 - 15:00

15

15:00 - 15:30

18

15:30 - 16:00

11

16:00 - 16:30

10

16:30 - 17:00

Utorok

7

14:00 - 14:30

13

14:30 - 15:00

14

15:00 - 15:30

2

15:30 - 16:00

8

16:00 - 16:30

6

16:30 - 17:00

Streda

17

14:00 - 14:30

3

14:30 - 15:00

12

15:00 - 15:30

1

15:30 - 16:00

5

16:00 - 16:30

16

16:30 - 17:00

Časy sa môžu posúvať, príďte preto radšej chvíľu skôr, ako je uvedený čas skupinky.
Na skúšku si prineste so sebou birmovanecký preukaz 📓 a esej 📝.
Opýtame sa vás niečo z toho, čo ste si prečítali zo Svätého Písma 📖, bude nás zaujímať váš birmovný patrón – čo vás zaujalo na jeho živote, poprípade v čom ho chcete nasledovať 👼🏻🙂.
A samozrejme – samotné otázky (Budú nás zaujímať otázky z prvej strany, nielen Doplňujúce otázky & odpovede k pohovoru – teda napr. “Čo je hriech? Čo môžeš urobiť, aby si sa mu vyhýbal?”).

Termíny duchovných obnov

27. - 29.

jan

Skupinka: č. 3, 4, 7, 10, 15, 16

10. - 12.

feb

Skupinka: č. 1, 2, 6, 11, 13, 18

17. - 19.

feb

Skupinka: č. 5, 8, 9, 12, 14, 17

Miesto: Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo
Cena: 40€ (ubytovanie + strava)

PRIHLÁŠKA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA

prihlásiť sa do 22. marca 2024

Vypĺňa rodič, nie birmovanec!

Príprava na prijatie sviatosti birmovania prebieha v našej farnosti podľa programu Vyvolený.

Viac o programe nájdete na stránke: www.sviatostbirmovania.sk.

Vyplnenú prihlášku odošlite najneskôr do 24. júna 2022

Vypĺňa rodič (nie birmovanec)

Podmienky k prijatiu sviatosti birmovania

1. Účasť na nedeľnej sv. omšiprikázaných sviatkoch a piatkovej birmovaneckej sv. omši.
2. Mesačná sv. spoveď v určenom čase.
3. Účasť na piatkových birmovaneckých stretnutiach v priestoroch CZŠ sv. Gorazda po večernej sv. omši (je povolená len jedna neúčasť na stretnutí okrem vážneho dôvodu, napr. choroby – vždy ospravedlnená zo strany rodiča).
4. Odovzdanie záverečnej eseje – Prečo som si vybral birmovného patróna?
5. Úspešné zvládnutie birmovaneckej skúšky (za prítomnosti rodiča).
6. Odporúčanie katechétu.
7. Aktívne zapájanie sa do služby vo farnosti, zvlášť aktivít určených pre birmovancov.

Podmienky pre birmovného rodiča

Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva (kánon 874) vyhovovať týmto podmienkam:

 1. Musí ho určiť sám birmovanec alebo jeho rodičia a zároveň je schopný plniť úlohu birmovného rodiča.
 2. Musí byť pokrstený katolík, ktorý už dovŕšil šestnásty rok života a prijal už sviatosť Eucharistie a birmovania.
 3. Musí viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
  – nesmie žiť v spoločnej domácnosti s osobou, s ktorou neuzavrel sviatostné manželstvo (život v konkubináte).
  – nesmie to byť katolík, ktorý nežije v platnom sviatostnom manželstve (uzatvoril iba civilné manželstvo). 
  – nesmie byť rozvedený (okrem osoby, ktorá má povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam po rozluke manželstva).
 4. Nesmie  byť postihnutý nijakým kánonickým trestom.
 5. Nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.
 6. Odporúča sa, aby bol birmovným rodičom ten, kto je krstným rodičom birmovanca (nie je to podmienka).

Birmovný patrón (birmovné meno)

Skôr ako pristúpi birmovanec na birmovku je potrebné, aby si vybral svojho birmovného patróna (birmovné meno). Je to niektorý svätý alebo svätá, ktorý ma byť pre neho vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od birmovky stane nielen jeho vzorom, ale tiež jeho priateľom v nebi, ktorý sa neho u Boha modlí, prosí za neho a pomáha mu z neba.
Nové meno, ktoré prijíma veriaci pri slávení birmovania, má byť vonkajším vyjadrením jeho rozhodnutia byť Kristovým učeníkom a svedkom. Zvýrazní sa tak rozmer potvrdenia či osobného rozhodnutia prijímateľa, ktoré nemohol urobiť, ak bol pokrstený v ranom detstve. Birmovanec prijíma meno, ktoré naznačuje jeho identitu a víziu kresťanského života.

Mužskí patróni

Ženské patrónky

Klikni na obrázok na zväčšenie

Birmovanie je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.

(Katechizmus katolíckej Cirkvi 1316)