OTÁZKY NA SKÚŠKU PRED PRIJATÍM SVIATOSTI BIRMOVANCI

(otázky si stiahnete kliknutím na odkaz (nadpis) hore)

O sviatosti birmovania

Birmovanie v ekonómii spásy

V Starom zákone proroci zvestovali, že na očakávanom Mesiášovi spočinie Pánov Duch vzhľadom na jeho spasiteľné poslanie. Zostúpenie Ducha Svätého na Ježiša, keď ho Ján pokrstil, bolo znamením, že on je ten, ktorý má prísť, že je Mesiáš, Boží Syn. Ježiš sa počal z Ducha Svätého a celý jeho život a celé jeho poslanie sa uskutočňujú v plnom spoločenstve s Duchom Svätým, ktorého mu Otec dáva bez miery. Táto plnosť Ducha sa však nemala obmedziť iba na mesiáša, ale ju mal dostať celý mesiášsky ľud… Apoštoli, plniac Kristovu vôľu, vkladaním rúk udeľovali novopokrsteným dar Ducha Svätého, ktorý dovršuje krstnú milosť. Preto sa v Liste Hebrejom medzi základmi prvého kresťanského vyučovania spomína učenie o krstoch a o vkladaní rúk. Vkladanie rúk sa v katolíckej tradícii právom považuje za začiatok sviatosti birmovania, ktorou v Cirkvi určitým spôsobom pretrváva turíčna milosť. Aby sa lepšie naznačil dar Ducha Svätého, čoskoro sa ku vkladaniu rúk pridalo pomazane voňavým olejom (krizmou). Toto pomazanie objasňuje meno „kresťan“, ktoré znamená „pomazaný“ a je odvodené od mena samého Krista (grécke Christos značí Pomazaný), ktorého „Boh pomazal Duchom Svätým“ (Sk 10,38).

Znaky a obrad birmovania

V obrade tejto sviatosti treba vziať do úvahy znak pomazania a to, čo pomazanie znamená a vtláča – duchovnú pečať.

Pomazanie má v biblickej a antickej symbolike mnoho významov: olej je znakom hojnosti a radosti; očisťuje (natieranie pred kúpeľom a po ňom) a robí pružným (natieranie atlétov a zápasníkov); je znakom uzdravenia, lebo hojí pomliaždeniny a rany; spôsobuje, že človek vyžaruje krásu, zdravie a silu. Všetky tieto významy pomazania olejom sa nachádzajú aj vo sviatostnom živote. Pomazanie pred krstom olejom katechumenov znamená očistenie a posilnenie; pomazanie chorých vyjadruje uzdravenie a posilu. Pomazanie svätou krizmou po krste, pri birmovaní a pri vysviacke je znakom posvätenia. Kresťania, čiže tí, čo sú pomazaní, birmovaním dostávajú vo väčšej miere účasť na poslaní Ježiša Krista a na plnosti Ducha Svätého, ktorým je Kristus naplnený, aby celý ich život vydával „Kristovu ľúbeznú vôňu“ (2 Kor 2,15).

Týmto pomazaním birmovanec dostáva „znak“, pečať Ducha Svätého. Pečať je symbolom osoby, znakom jej autority, jej vlastníckeho práva na nejaký predmet. Pečať potvrdzuje právny akt alebo dokument a prípadne ho robí tajným.

Sám Kristus vyhlasuje, že ho Otec označil svojou pečaťou. Aj kresťan je označený pečaťou:“ Boh nás i vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal, on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha“ (2 Kor 1,21-22).Táto pečať Ducha Svätého znamená, že kresťan úplne patrí Kristovi, že je navždy v jeho službe, ale aj to, že má prisľúbenie Božej ochrany vo veľkej eschatologickej skúške.

Účinky birmovania

Zo slávenia sviatosti birmovania je zrejmé, že jej účinok spočíva v osobitnom vyliatí Ducha Svätého, ak= kedysi apoštoli dostali v deň Turíc.

Preto birmovanie prináša vzrast a prehĺbenie krstnej milosti:

 • prehlbuje naše zakorenenie v Božom synovstve, v ktorom voláme: „Abba,Otče!“ (Rimv8,15) ;
 • pevnejšie nás zjednocuje s Kristom;
 • zveľaďuje v nás dary Ducha Svätého;
 • zdokonaľuje naše spojenie s Cirkvou;
 • dáva nám osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme ako praví Kristovi svedkovia slovom i skutkom šírili a bránili vieru, aby sme odvážne vyznávali Kristovo meno a nikdy sa nehanbili za kríž.

Birmovanie, takisto ako krst, ktorého je dovŕšením, sa udeľuje iba raz. Birmovanie totiž vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, „charakter“, ktorý znamená, že Ježiš Kristus označil kresťana pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol jeho svedkom.
(Spracované podľa KKC 1285 – 1304.)

Kto môže byť birmovným rodičom:

 • má byť určený samotným birmovancom alebo jeho rodičmi (pokiaľ je birmovanec ešte dieťa)
 • má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu
 • katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie
 • pokiaľ je ženatý, manželstvo bolo uzatvorené v katolíckom obrade
 • má byť praktizujúcim kresťanom
 • nemôže to byť otec alebo matka birmovanca
 • kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom
 • odporúča sa, aby bol birmovným rodičom krstný rodič birmovanca

Podmienky k birmovke

 1. Prvoradou úlohou birmovanca je pravidelne navštevovať sv. omše v nedeľu a v prikázané sviatky. Birmovanec si dá podpísať účasť na sv. omši kňazovi, ktorý slúži svätú omšu do preukazu birmovanca.
 2. Pre birmovancov je určená sv. omša za účasti mladých, každý piatok vo farskom kostole o 18. 00 hod. Birmovanec si dá podpísať účasť na sv. omši svojmu animátorovi, alebo kňazovi.
 3. Počas prípravy birmovanec pristúpi  počas  prvopiatkového týždňa  k sviatosti zmierenia. Birmovancov  budeme spovedať  v stredu v prvopiatkovom týždni. Účasť si dá opäť birmovanec podpísať  do preukazu birmovanca  kňazovi , ktorý mi vyslúži sviatosť zmierenia. 
 4. Birmovanec buduje svoj vzťah k Eucharistii cez adoráciu , ktorá sa koná vždy na prvý piatok v mesiaci po sv. omši za účasti mladých vo farskom kostole.
 5. Birmovanec sa zodpovedne a aktívne zúčastňuje na vyučovaní náboženstva v  škole cez katechétu, ktorý o ňom vydá  hodnotenie o vedomostiach a správaní. Nemôže mať  napomenutia a zníženú známku zo správania.
 6. Birmovanec buduje svoj vzťah s Bohom cez osobnú modlitbu.
 7. Je povinný prečítať Evanjelium podľa Matúša zo sv. Písma. Každý birmovanec mám svoje vlastné sv. Písmo.
 8. Zapája sa do života farnosti a do liturgickej služby ( liturgické čítanie, spev, obetné dary, miništrovanie)
 9. Birmovanec sa zúčastňuje každý týždeň na stretnutiach s animátorom.
 10. Po skončení prípravy absolvuje kurz Dominik v oznámenom termíne.
 11. Na konci prípravy absolvuje vedomostný test.

Click here to change this text