Sviatosti

Vysluhovanie sviatosti manželstva

Dostupné termíny

Sviatosť manželstva sa vysluhuje každú sobotu okrem adventného a pôstneho obdobia.

Žiadosť o sviatosť manželstva

Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa môžu prihlásiť na farskom úrade čo najskôr, avšak najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom sobáša. O sviatosť manželstva žiadajú jedine snúbenci.

V prípade, že krst bol v inej farnosti, je potrebné si vyžiadať krstný list z danej farnosti a ten doniesť pri zápise na farský úrad. Pri sobáši musia byť dvaja svedkovia. Pri zápise je potrebné tiež uviesť meno, priezvisko, zamestnanie, náboženstvo, rodné číslo a trvalé bydlisko svedkov.

Zároveň snúbenci sú povinní spísať na matričnom úrade žiadosť o uzavretie manželstva. Potrebujú k tomu rodný list, občiansky preukaz, meno, priezvisko a rodné číslo svedka. Túto žiadosť treba takisto doniesť pri zápise na faru.

Predmanželská náuka vo farnosti

Snúbenci absolvujú predmanželskú náuku v našej farnosti v určenom termíne, v prípade že sa predmanželskej prípravy zúčastnia na inom mieste, donesú potvrdenie

TERMÍN PREDMANŽELSKEJ NÁUKY PRE SNÚBENCOV V NAŠEJ FARNOSTI: 10.04.2021 o 9:00 na fare.

Víkendové pobyty v našej diecéze

V ponuke sú aj víkendové pobyty v našej diecéze, ako aj v iných diecézach Slovenska.

Bližšie informácie môžete nájsť na stránke http://www.domanzelstva.sk/.

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou dôverné celoživotné spoločenstvo života a lásky, ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi. Svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Manželskú zmluvu medzi pokrstenými Kristus Pán povýšil na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou.“

(porov. Katechizmus katolíckej Cirkvi 1660, Kódex kanonického práva 1983, kán. 1055 §2)