Sviatosti

Vysluhovanie sviatosti manželstva

Dostupné termíny

Termín sobášu príďte nahlásiť osobne na farský úrad v čase stránkových hodín.

Sviatosť manželstva sa vysluhuje každú sobotu (pozn.: nikdy nie v piatok) okrem adventného a pôstneho obdobia.

Žiadosť o sviatosť manželstva

Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa môžu prihlásiť na farskom úrade čo najskôr, avšak najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom sobáša. O sviatosť manželstva žiadajú jedine snúbenci.

V prípade, že krst bol v inej farnosti, je potrebné si vyžiadať krstný list z danej farnosti a ten doniesť pri zápise na farský úrad. Pri sobáši musia byť dvaja svedkovia. Pri zápise je potrebné tiež uviesť meno, priezvisko, zamestnanie, náboženstvo, rodné číslo a trvalé bydlisko svedkov.

Zároveň snúbenci sú povinní spísať na matričnom úrade žiadosť o uzavretie manželstva. Potrebujú k tomu rodný list, občiansky preukaz, meno, priezvisko a rodné číslo svedka. Túto žiadosť treba takisto doniesť pri zápise na faru najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom sobáša, kde následne spíšu sobášnu zápisnicu.

Predmanželská náuka vo farnosti

Snúbenci absolvujú predmanželskú náuku v našej farnosti v určenom termíne, v prípade že sa predmanželskej prípravy zúčastnia na inom mieste, donesú potvrdenie. Na výber je jeden z uvedených termínov.

TERMÍNY PREDMANŽELSKÝCH NÁUK PRE SNÚBENCOV V NAŠEJ FARNOSTI:

Viac informácií nájdete po kliknutí na odkaz.

Výzdoba kostola

Výzdobu kostola zabezpečujeme pred každým sobášnym obradom.
V prípade, že máte záujem o vlastnú výzdobu, je potrebné dodržať tieto usmernenia:

• Výzdoba
 v priestoroch kostola a na laviciach musí byť urobená bez toho, aby boli do vybavenia kostolov natlčené špendlíky, pripináčky, malé klinčeky a lepiaca páska.
Po slávnosti je potrebné odstrániť všetku výzdobu z kostola ihneď po ukončení slávnosti.
Akúkoľvek výzdobu treba nahlásiť na farský úrad najneskôr týždeň pred slávnosťou.

Ukážka výzdoby, ktorú zabezpečuje farnosť

„Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval svoju Cirkev; takto milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života.“

(Katechizmus katolíckej Cirkvi 1661)