Sviatosti

Vysluhovanie sviatosti manželstva

catholic-unders-of-marriage-2_

Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa môžu prihlásiť na farskom úrade čo najskôr, avšak najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom sobáša. O sviatosť manželstva žiadajú jedine snúbenci.

K zápisu sa od obidvoch vyžaduje krstný list. Krstný list nesmie byť ku dňu uzatvárania manželstva starší ako pol roka. Pri sobáši musia byť dvaja svedkovia. Pri zápise je potrebné tiež uviesť meno, priezvisko, zamestnanie, náboženstvo, rodné číslo a trvalé bydlisko svedkov.

Zároveň sú snúbenci povinní aspoň 1 mesiac pred termínom sobáša spísať na matričnom úrade žiadosť o uzavretie manželstva. Potrebujú k tomu rodný list,  občiansky preukaz, meno, priezvisko a rodné číslo svedka.

Táto predmanželská príprava sa v našej farnosti koná so snúbencami jednotlivo podľa času, kedy snúbenci majú uzavrieť sviatosť manželstva. Predmanželská príprava sa koná na fare.

Ak to okolnosti vyžadujú, môžu snúbenci po dohode s farárom miesta, kde je sobáš, absolvovať predmanželskú prípravu aj na inom mieste a priniesť o tom potvrdenie. V ponuke sú aj víkendové pobyty v našej diecéze, ako aj v iných diecézach Slovenska. Bližšie informácie môžete nájsť na stránke http://www.domanzelstva.sk/.

TERMÍN PREDMANŽELSKEJ NÁUKY:   Priebežne budeme informovať

Sviatosť manželstva sa vysluhuje každú sobotu okrem adventného a pôstneho obdobia.

Voľné termíny si môžete pozrieť v tabuľke (priebežne aktualizujeme)

KLIKNI NA TABUĽKU

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou dôverné celoživotné spoločenstvo života a lásky, ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi. Svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Manželskú zmluvu medzi pokrstenými Kristus Pán povýšil na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou.“

(porov. Katechizmus katolíckej Cirkvi 1660, Kódex kanonického práva 1983, kán. 1055 §2)