Sviatosti

Vysluhovanie sviatosti manželstva

Dostupné termíny

Sviatosť manželstva sa vysluhuje každú sobotu okrem adventného a pôstneho obdobia.

Žiadosť o sviatosť manželstva

Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa môžu prihlásiť na farskom úrade čo najskôr, avšak najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom sobáša. O sviatosť manželstva žiadajú jedine snúbenci.

K zápisu sa od obidvoch vyžaduje krstný list. Krstný list nesmie byť ku dňu uzatvárania manželstva starší ako pol roka. Pri sobáši musia byť dvaja svedkovia. Pri zápise je potrebné tiež uviesť meno, priezvisko, zamestnanie, náboženstvo, rodné číslo a trvalé bydlisko svedkov.

Zároveň sú snúbenci povinní aspoň 1 mesiac pred termínom sobáša spísať na matričnom úrade žiadosť o uzavretie manželstva. Potrebujú k tomu rodný list, občiansky preukaz, meno, priezvisko a rodné číslo svedka.

Predmanželská náuka vo farnosti

Snúbenci absolvujú predmanželskú náuku v našej farnosti v určenom termíne, v prípade že sa predmanželskej prípravy zúčastnia na inom mieste, donesú potvrdenie

TERMÍN PREDMANŽELSKEJ NÁUKY PRE SNÚBENCOV V NAŠEJ FARNOSTI: čoskoro zverejníme...

Víkendové pobyty v našej diecéze

V ponuke sú aj víkendové pobyty v našej diecéze, ako aj v iných diecézach Slovenska.
Bližšie informácie môžete nájsť na stránke http://www.domanzelstva.sk/.

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou dôverné celoživotné spoločenstvo života a lásky, ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi. Svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Manželskú zmluvu medzi pokrstenými Kristus Pán povýšil na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou.“

(porov. Katechizmus katolíckej Cirkvi 1660, Kódex kanonického práva 1983, kán. 1055 §2)