Žiadosť o udelenie sviatosti krstu:

Podľa kánona 867 §1 CIC 1983 o udelenie sviatosti krstu pre maloleté dieťa žiadajú jedine rodičia dieťaťa. V prípade dospelého záujemcu o krst žiada o vyslúženie tejto sviatosti on sám.

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia: rodný list dieťaťa a svedectvo o krste jedného z rodičov (ak nebol aspoň jeden z rodičov pokrstený v našej farnosti).

Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, ak neboli pokrstení v našej farnosti.

Krstní rodičia:

Podľa Kódexu kanonického práva musí krstný rodič spĺňať:

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným
  • nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole; nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka)
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako 
    svedok krstu (porov. kán. 874)
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca

Predkrstná náuka:

Predkrstná náuka – vyžadovaná Cirkvou na základe kánona 851 §2 CIC 1983 – sa koná v sobotu pred krstom o 8:00 hod. Stretnutie rodičov a krstných rodičov je v pastoračnom centre. Zúčastniť sa jej majú rodičia a krstní rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené.

Termíny vysluhovania sviatosti krstu

05.10.2019 – sobota o 10:00 hod.

20.10.2019 – nedeľa o 11:00 hod..

03.11.2019 – nedeľa o 11:00 hod.

16.11.2019 – sobota o 10:00 hod.

01.12.2019 – nedeľa o 11:00 hod.

14.12.2019 – sobota o 10:00 hod.

29.12.2019 – nedeľa o 11:00 hod.

04.01.2019 – sobota o 10:00 hod.

 

K sviatosti zmierenia pristúpia rodičia a krstní rodičia v priebehu týždňa!