Sviatosti

Vysluhovanie sviatosti krstu

Termíny vysluhovania krstu

27

Marec

(Sobota 10:00)

10

apríl

(Sobota 10:00)

24

apríl

(Sobota 10:00)

08

máj

(Sobota 10:00)

Žiadosť o udelenie sviatosti krstu

Podľa kánona 867 §1 CIC 1983 o udelenie sviatosti krstu pre maloleté dieťa žiadajú jedine rodičia dieťaťa. V prípade dospelého záujemcu o krst žiada o vyslúženie tejto sviatosti on sám.

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia: rodný list dieťaťa a svedectvo o krste jedného z rodičov (ak nebol aspoň jeden z rodičov pokrstený v našej farnosti).

Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, ak neboli pokrstení v našej farnosti.

Krstní rodičia

Podľa Kódexu kanonického práva musí krstný rodič spĺňať:

– aby dovŕšil šestnásty rok života
– aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
– nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným
– nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole; nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka)
– pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (porov. kán. 874)
– aby nebol otcom alebo matkou krstenca

Predkrstná náuka​

Predkrstná náuka – vyžadovaná Cirkvou na základe kánona 851 §2 CIC 1983 – sa koná v sobotu pred krstom o 8:00 hod. Stretnutie rodičov a krstných rodičov je v pastoračnom centre. Zúčastniť sa jej majú rodičia a krstní rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené.

K SVIATOSTI ZMIERENIA PRISTÚPIA RODIČIA A KRSTNÍ RODIČIA V PRIEBEHU TÝŽDŇA!
(podľa možností najneskôr vo štvrtok)

„Svätý krst ako sviatosť znovuzrodenia je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.“

(porov. Katechizmus katolíckej Cirkvi 1213)