Sviatosti

Vysluhovanie sviatosti krstu

Najbližšie termíny vysluhovania krstu

18

máj

(Sobota 10:00)

01

jún

(Sobota 10:00)

15

jún

(Sobota 10:00)

06

júl

(Sobota 10:00)

20

júl

(Sobota 10:00)

Predkrstná náuka sa koná v deň krstu o 8:00 hod. na fare. Zúčastniť sa jej majú rodičia a krstní rodičia.

Žiadosť o udelenie sviatosti krstu

Podľa kánona 867 §1 CIC 1983 o udelenie sviatosti krstu pre maloleté dieťa žiadajú jedine rodičia dieťaťa. V prípade dospelého záujemcu o krst žiada o vyslúženie tejto sviatosti on sám.

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia: rodný list dieťaťa.

Krstní rodičia predložia potvrdenie o prijatých sviatostiach, ak neboli pokrstení v našej farnosti (vyžiadať na farskom úrade, kde boli pokrstení).

K SVIATOSTI ZMIERENIA PRISTÚPIA RODIČIA A KRSTNÍ RODIČIA V PRIEBEHU TÝŽDŇA! 
(podľa možností najneskôr vo štvrtok)

Krstní rodičia

Podľa Kódexu kanonického práva musí krstný rodič spĺňať:

– aby dovŕšil šestnásty rok života
– aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
– nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným
– nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole; nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka)
– pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (porov. kán. 874)
– aby nebol otcom alebo matkou krstenca

„Svätý krst ako sviatosť znovuzrodenia je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.“

(porov. Katechizmus katolíckej Cirkvi 1213)