Mimoriadny rok sv. Jozefa

(8.12. 2020 – 8.12. 2021)

Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa. Príslušný apoštolský list Patris corde (S otcovským srdcom) podpísal 8. decembra 2020, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870. Pri príležitosti Roka sv. Jozefa pápež František prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí.

Úplné odpustky

v Roku sv. Jozefa

  • tým, ktorí budú aspoň 30 min. meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o svätom Jozefovi.
  • tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva.
  • rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec.
  • tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná.
  • tým, ktorí sa na príhovor svätého Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra, a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak tak urobia Litániami k svätému Jozefovi, prípadne inou modlitbou k svätému Jozefovi.
  • tým veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo úkon úcty ku svätému Jozefovi, napríklad „K tebe sa utiekame, svätý Jozef“, osobitne pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu – deň zasvätený pamiatke svätca podľa latinskej tradície.
  • seniorom, chorým, zomierajúcim, tým, ktorí nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť svätého Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života.“

Úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom.

Modlitba k svätému Jozefovi, robotníkovi

Bože, Stvoriteľ vesmíru, ty si nám dal prácu
ako životný údel,
prosíme ťa,
pomáhaj nám nasledovať
príklad svätého Jozefa,
a pod jeho ochranou svedomite vykonávať
všetky svoje povinnosti, aby sme dosiahli
prisľúbenú odmenu.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.
Amen.

Modlitba pápeža Františka k svätému Jozefovi

Slávny patriarcha, svätý Jozef,
ktorého moc
dokáže urobiť možnými
veci nemožné,
príď mi na pomoc
v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí.
Vezmi pod svoju ochranu
situácie tak ťažké a náročné.
Zverujem ti ich,
aby mali šťastlivé vyriešenie.
Môj milovaný otec,
všetku svoju dôveru
vkladám do teba.
Nech sa nepovie,
že som ťa vzýval márne;
a pretože ty všetko môžeš
u Ježiša a Márie,
ukáž mi, že tvoja dobrota
je taká veľká ako tvoja moc.
Amen.

  • K tebe sa utiekame, svätý Jozef
  • Litánie k sv. Jozefovi (text)
  • Litánie k sv. Jozefovi (audio)

K TEBE SA UTIEKAME, SVÄTÝ JOZEF
(modlitba pápeža Leva XIII.)

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Pozn.: za splnenia bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) je možné touto modlitbou získať v Mimoriadnom roku svätého Jozefa úplné odpustky, ak sa ju veriaci pomodlia osobitne pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu – deň zasvätený pamiatke svätca podľa latinskej tradície.

LITÁNIE K SVÄTÉMU JOZEFOVI

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Bože, náš nebeský Otče, zmiluj sa nad nami
Bože Synu, Vykupiteľ sveta, zmiluj sa nad nami
Bože Duchu Svätý, zmiluj sa nad nami
Bože v Trojici Jediný, zmiluj sa nad nami
Svätá Mária, oroduj za nás
Svätý Jozef, oroduj za nás
Slávny potomok Dávidov, oroduj za nás
Svetlo patriarchov, oroduj za nás
Snúbenec Božej rodičky, oroduj za nás
Prečistý strážca svätej Panny, oroduj za nás
Živiteľ Syna Božieho, oroduj za nás
Starostlivý ochranca Kristov, oroduj za nás
Hlava svätej Rodiny, oroduj za nás
Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás
Jozef najčistejší, oroduj za nás
Jozef najrozvážnejší, oroduj za nás
Jozef najmužnejší, oroduj za nás
Jozef najposlušnejší, oroduj za nás
Jozef najvernejší, oroduj za nás
Zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás
Milovník chudoby, oroduj za nás
Vzor pracujúcich, oroduj za nás
Ozdoba rodinného života, oroduj za nás
Ochranca panien, oroduj za nás
Útecha nešťastných, oroduj za nás
Nádej chorých, oroduj za nás
Patrón umierajúcich, oroduj za nás
Postrach zlých duchov, oroduj za nás
Ochranca cirkvi, oroduj za nás

Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,
zmiluj sa nad nami
Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,
zmiluj sa nad nami
Baránok Boží, ty si na seba vzal hriech sveta,
zmiluj sa nad nami

V. Ustanovil ho pánom domu svojho
O. A správcom všetkého statku svojho.

Modlime sa:
Bože, ktorý si v nevýslovnej Prozreteľnosti vybral svätého Jozefa za snúbenca Panny Márie,
presvätej Rodičky svojho Syna, dopraj nám, prosíme, aby sme si zaslúžili jeho orodovanie v nebi,
keď ho ako svojho Ochrancu vzývame na zemi. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen

Materiály na stiahnutie