18.11.2022

Reštaurovanie oltárov

(2. časť)

Reštaurovanie oltárov

(s finančnou podporou mesta Námestovo)

 

Predmetom reštaurátorských prác v interiéri Rímskokatolíckeho kostola sv. Šimona a Júdu v Námestove v roku 2022 bol bočný oltár zasvätený Panne Márii Sedembolestnej, kazateľnica, sochy sv. Cyrila a sv. Metoda a súsošie Sedembolestnej Panny Márie. Cieľom reštaurovania bolo dielam prinavrátiť historickú a umelecko-estetickú hodnotu, zastavenie deštrukcie a konsolidáciu smerujúcu k zachovaniu ich pôvodnej hmoty a funkčnosti a dosiahnutiu  pôvodného výrazu umeleckých diel.

Reštaurátorské práce prebehli v súlade s Návrhom na reštaurovanie. Po odstránení depozitu, bola zo sôch odstránená hrubá vrstva olejových náterov – premalieb. Tenšie vrstvy premalieb boli odstránené aj z častí oltárnej architektúry a kazateľnice. Petrifikácia drevnej hmoty bola realizovaná ponorom v petrifikačnom roztoku a injektážou. Chýbajúce časti zlátenej rezbárskej výzdoby a reliéfov boli doplnené odliatím z umelej živice. Zadná stena oltára bola spevnená parketážou. Chýbajúca drevná hmota bola doplnená reverzibilným tmelom alebo  drevom. Časti chýbajúcej polychrómie boli vykriedované  a vybrúsené. Na zlátenie bolo použité plátkové a práškové zlato. Farebné zjednotenie drevených a polychrómovaných prvkov sôch, oltára a kazateľnice bolo realizované nápodobivou retušou. Na záverečnú úpravu bol použitý polomatný lak s pridaním včelieho vosku.