17.12.2021

Reštaurovanie oltárov

(1. časť)

Reštaurovanie oltárov

(s finančnou podporou mesta Námestovo)

V letných mesiacoch júl a august tohto roku boli zrealizované v našom kostole reštaurátorské práce hlavného oltára sv. Šimona a Júdu a bočného oltára sv. Kataríny Alexandrijskej. Oltáre kostola nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, no vykazujú kvalitné umelecko-remeselné hodnoty, ktoré dotvárajú celkový charakter kostola, prispievajú k zvýšeniu estetickej úrovne kostola a jeho historického povedomia. Reštaurátorské práce boli potrebné pre celkovú opotrebovanosť a schátralosť interiéru a tiež pre nevhodnosť sekundárnych zásahov v minulosti. Cieľom reštaurovania bolo dosiahnutie pôvodného výrazu umeleckých diel, prinavrátenie umelecko-estetických hodnôt, zastavenie deštrukcie a konsolidáciu smerujúcu k zachovaniu ich pôvodnej funkčnosti.

Hlavný oltár sv. Šimona a Júdu ako aj bočný oltár sv. Kataríny Alexandrijskej boli značne napadnuté drevokazným hmyzom, mechanicky poškodené, s množstvom chýbajúcich prvkov ornamentálnej výzdoby, uvoľnenými a rozsušenými spojmi. Drevené časti oltára boli v minulosti celoplošne premaľované tmavohnedou lazúrnou farbou. Zlátená rezbárska výzdoba oltárov bola miestami polámaná a veľa časti rezieb chýbalo. V minulosti bola prezlátená, bez potrebného reštaurátorského zásahu, v snahe prekryť poškodenia a odpadnuté časti.
Počas reštaurátorských prác sa odstránil sekundárny náter tmavohnedej farby na pôvodnú farebnosť a upevnila sa polychrómia a podkladové vrstvy. Konštrukčne sa spevnili oslabené časti oltárov. Ako potrebné sa ukázalo aj dorezanie a tmelenie drevnej hmoty oltárov. Následne boli dorezané alebo odliate chýbajúce prvky ornamentálnej výzdoby. Obidva oltáre boli kompletne petrifikované, ako ochrana pred drevokazným hmyzom. Potrebné bolo aj kriedovanie chýbajúcich časti polychrómie kriedovým tmelom a jeho následné brúsenie. Nakoniec sa pozlátili potrebné časti oltárov a zrealizovala sa retuš, čiže farebné zjednotenie drevených a polychrómovaných časti oltára. Na záver sa celé oltáre zafixovali voskovým lakovaním.
Sochy hlavného oltára (sv. Šimon a Júda, sv. Imrich a sv. Ladislav, dve sochy anjelov pri bohostánku) ako aj sochy bočného oltára (sv. Katarína Alexandijská, sv. Peter a sv. Pavol) sú nateraz očistené, odstránené sú sekundárne nátery na pôvodnú farebnosť a urobená bola už aj petrifikácia sôch. V mesiacoch september a október je ešte potrebné zrealizovať kriedovanie sôch a ich vybrúsnie, zlátenie a farebné retušovanie ako aj fixácia sôch voskovým lakovaním.
Úprimné poďakovanie patrí celému tímu reštaurátorov na čele s pani Adelou Hubčíkovou, ktorí v krátkom časovom úseku, ale hlavne vysoko odborne a precízne dokázali zreštaurovať dva oltáre nášho kostola a tak prinavrátili im historickú a umeleckú hodnotu.
Osobitné poďakovanie patrí poslancom mestského zastupiteľstva, ako aj celému vedeniu mesta Námestovo, ktorí prostredníctvom schválenej dotácie výrazne prispeli k zrealizovaniu tohto diela. Aj ich zásluhou sa podarilo obnoviť a zachovať časť histórie námestovského kostola, ktorý je historicky najstaršou a najdominantnejšou stavbou mesta Námestovo.