V našej farnosti prebiehajú rekonštrukčné práce na interiéri kostola. Práce napredujú veľmi dobre a podľa stanoveného harmonogramu. Sme však iba na začiatku. Chceme sa vám úprimne poďakovať za vašu podporu, ktorú ste nám prejavili a naďalej aj prejavujete. Mnohí sa dotazujete, že by ste radi finančne podporili toto dielo, len neviete akou formou. Neplánujeme organizovanie zbierok. Kto by však chcel v rámci svojich finančných možnosti prispieť, môže tak učiniť osobne na fare, alebo zaslaním na účet farnosti.

bankový účet:

SK71 5600 0000 0041 0258 5001

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom!