Birmovka 2018

Birmovka 2018

“Sviatosť birmovania zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.
Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa udeľuje znovuzrodenému duchovná sila, v ktorej sa birmovanec skrze vkladanie rúk, mazanie krizmou a modlitbu napĺňa Duchom Svätým k vnútornému posilneniu a odvážnemu vyznaniu viery. Ježiš prisľúbil apoštolom Ducha Svätého. Na desiaty deň po Nanebovstúpení sa tento prísľub vyplnil.“

V námestovskej farnosti prebiehala ročná príprava žiakov 9. ročníka, ktorá zahŕňala účasť na nedeľných sv. omšiach /to je samozrejmé/, na štvrtkových sv. omšiach s príhovorom pre birmovancov a tiež pravidelné týždňové stretnutia s animátormi.

Medzi formačné aktivity tiež patrila modlitba sv. ruženca v mesiaci október v kostole.

V rámci prípravy na sviatosť birmovania bolo pre birmovancov pripravené víkendové evanjelizačné podujatie. Išlo o tzv. Kurz Dominik, kde sa  bližšie a hlbšie pripravovali na sviatosť birmovania.

Je však dôležité, aby birmovanec zažil prípravu na sv. birmovania aj v širšom spoločenstve, ktoré tvorí našu farnosť. Preto sa spomínaný kurz realizoval.

Na kurze boli birmovanci zapojení do rôznych aktivít. Zažili silu viery a tiež silu spoločenstva. Snahou animátorov a kňazov bolo ukázať birmovancom inú – živšiu a zaujímavejšiu formu prežívania svojej viery. Kurz pozostával z animačných techník, spevu, hier, prednášok, skupinovej práce.

V rámci prípravy na sviatosť birmovania bola žiakom 9. ročníka ponúknutá možnosť zúčastniť sa púte do Krakova, tiež sa mohli  zúčastniť sa na podujatí Godzone tour  v Žiline, išlo o syntézu divadla, tanca,  svedectiev, ktoré sa každoročne uskutočňuje počas Týždňa Cirkvi pre mládež. Taktiež počas tohto týždňa sa im v katolíckom dome premietal film, či realizovali iné podujatia.

Veríme, že všetky spomínané aktivity, samozrejme s B. požehnaním prinesú hojné ovocie v časnosti a budú pokračovať do večnosti!