21.10.2019

Adorácia za farnosť

Adorácia je čas, ktorý intenzívne venujeme Pánovi.
Mohli by sme ju prirovnať aj k procesu fotosyntézy. Ako zelená rastlina vystiera svoje listy v ústrety slnku, aby čerpala silu k životu, k rastu a plodnosti; tak aj človek v adorácii vystiera svoju dušu v ústrety Bohu, aby bola živá vierou, vzrastala v nádeji a bola plodná láskou.
K fotosyntéze je potrebná zelená rastlina a slnko. Podobne je to aj s adoráciou; sú potrební dvaja: človek a Boh. Čím je slnko pre zelenú rastlinu vo fotosyntéze, tým je Boh pre človeka v adorácii. Je isté, že z fotosyntézy má viac rastlina ako slnko; podobne je to aj s adoráciou; adorácia je viac darom Boha pre človeka, než darom človeka Bohu.

Každú druhú sobotu v mesiaci sa spolu stretávame pri adorácii za našu farnosť. Niektorí ľudia si myslia, že modlitba vo forme adorovania je iba pre hlboko veriacich kresťanov, že sa takto budú modlievať až vtedy, keď sa budú cítiť viac spojení s Bohom, ale práve naopak, adoráciou sa človek najviac priblíži k Bohu. Myslíš, že je správne vzďaľovať sa od ohňa vtedy, keď ti je zima?
Sv. Alfonz de Liguori nás vyzýva k tomu, že ak naše srdce chladne, mali by sme ešte častejšie pristupovať k Eucharistii, pravda, ak chceme úprimne milovať Ježiša Krista.
Nechajme sa aj my povzbudiť slovami tohto svätca a prijmime pozvanie na adoráciu, na čas, ktorý budeme intenzívne venovať Pánovi. Veď naše chvály nepridávajú nič k jeho veľkosti, ale nám prispievajú k spáse.